Hitachi ZW370-6

Maskinvikt: 34 200
Skopstorlek: 5 000-7 000 liter
Produktblad

Kategori: